FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  01. – 08. 01. 2023

01. 01. Nedeľa BOHORODIČKY  PANNY  MÁRIE, slávnosť
08:00

 

10:00

Za uzdravenie kňaza Michala Stríženca

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za farníkov

02. 01. Pondelok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
súkromná + Karin Gálová
03. 01. Utorok Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
18:00 + zosnulí z rodiny Balkovej a Spáčovej
04. 01. Streda Féria
06:30 + Teofil Čurgali, mesačná sv. omša
05. 01. Štvrtok Féria / Vigília nasledujúcej slávnosti
18:00 + Ladislav Bíro, mesačná sv. omša
06. 01. Piatok ZJAVENIE  PÁNA, slávnosť – prikázaný sviatok

Počas sv. omší požehnanie vody, soli a kriedy

08:00

10:00

 

+ Igor Oravský, mesačná sv. omša

Za farníkov

Poobede požehnávanie nahlásených domov

07. 01. Sobota Preblahoslavenej Panny Márie – prvá sobota v mesiaci
08:00 Poďakovanie za 60 rokov manželského života Jozefa a Oľgy
08. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

10:00

+ Marián Ábel

+ Vladimír Staňo, mesačná sv. omša

 

Ďakujem za Vianočný koncert hudobnej skupine DIOS a dievčatám Ninke, Saške, Sofinke a Kristínke. Nech radosť z narodenia Pána zostáva vo vás celý začínajúci rok.

Koledníci Dobrej noviny ďakujú za prijatie vo vašich príbytkoch, ako aj za finančný dar v celkovej hodnote 1 136,10 €. Peniaze budú použité na pomoc chudobnejším krajinám.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci, ktorý je zároveň slávnosťou a prikázaným sviatkom Zjavenia Pána. Spovedať budem hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých navštívim na prvý piatok vo februári.

Kto má záujem dať si požehnať nový alebo zrekonštruovaný príbytok, nech sa nahlási v sakristii. Požehnávať budem chodiť v piatok na slávnosť Zjavenia Pána poobede.

Ďakujem vám za milodary pre potreby farnosti, kde ste prispeli sumou 590,-€. Nech vás za to dobrotivý Pán odmení!

Budúcou nedeľou, sviatkom Krstu Pána, končí Vianočné obdobie.

 

Štatistika Farnosti Lužianky za rok 2022

Vďaka Božej milosti sme prežili ďalší Bohom požehnaný rok.

V našej farnosti je v evidencii ku koncu roka 3 249 obyvateľov, z čoho je 1 587 mužov a 1 662 žien. K Rímskokatolíckej Cirkvi sa prihlásilo 2 288 obyvateľov, čo predstavuje 70,42% všetkých obyvateľov.

Duchovný sviatostný život:

Krsty: 26 detí, z toho chlapcov: 10, dievčat: 16. Detí z cirkevného manželstva: 7.

Počet krstov za minulý rok 2021: 30, z toho 10 detí pochádzajúcich z cirkevného manželstva.

Prvé sv. prijímanie: 7 detí, z toho chlapcov: 4, dievčat: 3.

Sviatosť birmovania: 27 mladých ľudí od 12 rokov nahor, z toho chlapcov: 14, dievčat: 13.

Iniciačné sviatosti (Krst, Birmovanie, Eucharistiu) prijal jeden muž a jedna žena sa na ne pripravuje.

Sobáše: 6, minulý rok 1.

Pohreby: 41, z toho mužov: 22, žien: 19, zaopatrených sviatosťami: 21.

Počet pohrebov za minulý rok 2021: 39, z toho zaopatrených sviatosťami: 13.

Materiálne záležitosti farnosti:

Stav farského účtu na konci decembra 2021: 13 014,71€.

V uplynulom roku sa prerábala spodná chodba na fare – odstránila sa priečka na chodbe, vystierkovali sa steny, znížil sa strop, namontovalo nové osvetlenie, položila nová dlažba a dali sa nové prechodné dvere. Ďakujem sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na realizovaní týchto prác nezištne vo svojom voľnom čase. Za materiál a niektoré práce sme zaplatili spolu 2 148,-€.

Zreštauroval sa píšťalový organ v kostole. Na realizáciu prác dostala naša farnosť finančnú dotáciu z rozpočtu Obce v Lužiankach 5 300,-€. Opäť ďakujem starostovi a poslancom našej obce za schválenie a poskytnutie tejto dotácie. Zvyšnú finančnú čiastku 5 435,-€ zaplatíme reštaurátorovi po novom roku. Celková suma 10 735,-€.

Celkové príjmy: 26 361,68€. Z toho 14 895,-€ boli milodary formou zvončeka, 3 459,-€ prevodom na farský účet, 5 300,-€ dotácia obce na reštaurovanie organu v kostole, 2 600,40€ nájom za farskú budovu a 107,28€ preplatky za energie.

Celkové výdavky: 17 257,20€. Z toho 5 300,-€ bolo na reštaurovanie organu, 2 148,-€ na prerábku chodby na fare a 9 809,20€ boli pravidelné platby energií – elektrina, plyn, voda, ďalej telefón a internet, katolícke noviny, liturgické a kancelárske potreby, rôzne nákupy pre faru a kostol, poplatky za vedenie účtu a platbu kartou.

Stav farského účtu na konci decembra 2022: 22 119,19€, z čoho ešte zaplatíme spomínanú druhú polovicu za zreštaurovanie organu 5 435,-€.

Plány na rok 2023:

Žiť v milosti posväcujúcej a svojím životom plniť Božiu vôľu; prijímať Božie milosti aj ich ponúkať druhým.

Očalúnenie lavíc v kostole, vstavaná skriňa v sakristií, zrovnanie terénu za farou a postavenie altánku a prístrešku alebo garáže pre auto.

Ďakujem členom farskej rady, členom zväzu záhradkárov, upratovacím skupinkám, kostolníčkam, organistom, lektorom, žalmistom, gitaristom, spevákom, miništrantom, záhradníčke.

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievate k rozvoju našej farnosti podporovaním cirkevných ustanovizní. Ďakujem za modlitby a obety, finančné príspevky ale aj priloženie ruky k dobrému dielu, venovanie svojho osobného času a tiež ďakujem za sponzorské dary prostredníctvom financií alebo materiálu.

Nech je vo všetkom oslávený a zvelebený Trojjediný Boh Otec, Syn a Duch Svätý!

Informačný servis nitrianskej diecézy