FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   21. – 28. 02. 2021

21.02. Nedeľa   PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  Za farníkov

+ Anna, Imrich, Marián, Eva, Jozef a Milan Buchoví

22.02. Pondelok   KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok
Pohreb 14:00   + Jozef Vágai
18:00 (súkromná)   Na úmysel celebranta
23.02. Utorok   Féria
Pohreb 10:00   + Bohuš Baják
18:00 (súkromná)   + Jozef Jančík, mesačná sv. omša
24.02. Streda   Féria
18:00 (súkromná)   + Starí rodičia
25.02. Štvrtok   Féria
18:00 aj s adoráciou cez YouTube   + Jozef Hudec a rodičia
26.02. Piatok   Kántry – Za odpustenie hriechov
17:30 kríž. cesta a sv. omša cez YouTube   + Milan a Mária
27.02. Sobota   Féria
18:00 (súkromná)   + Štefan Peťovský, Kamil Dubeň a Stanislav Šatura
28.02. Nedeľa   DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
8:00 (súkromná)

10:00 cez YouTube

  + Ján Hrnčár, mesačná sv. omša

Za farníkov

 

Naďalej slúžim denne sväté omše súkromne. Svätú spoveď a sväté prijímanie vysluhujem tiež súkromne na požiadanie. Stačí zavolať na tel. číslo 037/778 34 83 a dohodneme sa. Počas dňa býva otvorená predsieň kostola na súkromnú modlitbu. Je tam možnosť zobrať si pôstnu krabičku, ktorej cieľom je zrieknuť sa niečoho v prospech chudobných.

Ďakujem Vám, ktorí ste finančne prispeli na potreby farnosti, či už osobne sumou 190,-€, alebo prostredníctvom prevodu na farský účet SK28 0900 0000 0002 3510 3928 sumou 80,-€. Nech Vám to Pán odplatí mnohorakými milosťami.

V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých obsahom je: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. V piatok bude preto aj formulár sv. omše: Za odpustenie hriechov.

Dnes je zbierka na charitu. Svoje milodary, môžete posielať na farský účet so správou pre prijímateľa „na charitu“. Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Možnosť získania odpustkov:

Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS.

Najviac ohrození môžu získať úplné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.