FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ   22. – 29. 11. 2020

22. 11. Nedeľa    34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť
08:00

10:00 detská

   Za farníkov

   + Anna a Milan Billoví a ich rodičia

23. 11. Pondelok    Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Súkromná sv. omša    Na úmysel celebranta
24. 11. Utorok    Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč., mučeníkov, spomienka
18:00    Za zdravie a Božiu pomoc pre Alžbetu
25. 11. Streda    Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka
18:00    + Jozefína
26. 11. Štvrtok    Féria
18:00    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Neviďanskú
27. 11. Piatok    Výročie posviacky farského kostola v Lužiankach, slávnosť
18:00    + Štefan Hruška, 18 výročie
28. 11. Sobota    Vigília 1. adventnej nedele
18:00 pre seniorov    Za zdravie a Božiu pomoc pre členov Združenia zázračnej medaily
29. 11. Nedeľa 1.     ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

10:00 detská

   + Sr. Bernarda, mesačná sv. omša

   Za farníkov

 

V piatok na výročie posviacky nášho farského kostola sa končí cezročné obdobie a liturgický rok. Budúcou nedeľou začíname nový liturgický rok adventným obdobím. Na budúcu nedeľu (ale aj v sobotu večer) budem požehnávať adventné vence.

Ďakujem všetkým, ktorí ste milodarmi prispeli na potreby farnosti.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!

Prijmime stále aktuálnu výzvu otcov biskupov k prísnemu piatkovému pôstu za ukončenie pandémie a modlime sa aj Modlitbu za Slovensko.

Ešte stále, až do konca novembra, môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Využime túto príležitosť aj s možnosťou pristúpenia k sv. spovedi a k sv. prijímaniu.

Teraz nasleduje modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou. Kto sa jej zúčastní, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.