FARSKÉ OZNAMY

LITURGICKÝ KALENDÁR A ÚMYSLY SV. OMŠÍ  31. 12. 2023 – 07. 01. 2024

31. 12. Nedeľa SVÄTEJ  RODINY  JEŽIŠA, MÁRIE  A  JOZEFA, sviatok

Ďakovná pobožnosť – možnosť získania úplných odpustkov

08:00

10:00

23:00

Za farníkov

Za zdravie a Božie milosti pre Štefanov Jančušových

Eucharistická adorácia s novoročným požehnaním

01. 01. Pondelok PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY, slávnosť a prikázaný sviatok
08:00

10:00

Poďakovanie za Božie milosti v uplynulom roku

Za farníkov

02. 01. Utorok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
17:00 + Vilma Balková, nedožitých 100 rokov a zosnulí z rodiny Spáčovej a Balkovej
03. 01. Streda Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
06:30 + Adela a Ľudmila
04. 01. Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci – Za povolania na kňazský stav
16:30

17:00

Eucharistická adorácia

Za zdravie a Božie milosti pre Zuzanu

05. 01. Piatok Prvý piatok v mesiaci / Vigília nasledujúcej slávnosti
15:30

17:00

 

eRko-stretko pre deti na fare

+ z rodiny Virgovičovej, Marián Jakubík, Konštantín Sedlák

Po sv. omši prvopiatková pobožnosť

06. 01. Sobota ZJAVENIE  PÁNA, slávnosť a prikázaný sviatok

Počas sv. omší požehnanie vody, soli a kriedy

08:00

10:00

 

+ Viktor a Viktória Králikoví a zosnulí z rodiny Chovancovej

Za farníkov

Poobede požehnávanie nahlásených domov

07. 01. Nedeľa KRST  PÁNA, sviatok
08:00

 

10:00

Za farníkov

Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická adorácia

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Sv. omša a adorácia s latinskými prvkami bude bývať prvé štvrtky v mesiaci.

Koledníci Dobrej noviny ďakujú za prijatie vo vašich príbytkoch, ako aj za finančný dar v celkovej hodnote 1 490,- €. Peniaze budú použité na pomoc chudobnejším krajinám.

V týždni máme prvý piatok v mesiaci. Po sv. omši a prvopiatkovej pobožnosti sa nám prihovoria manželia Kudryoví z eRka, ktorí nám priblížia jubilejný rok od zjavenia Božského srdca sr. Margite Márii Alacoque, preto pozývam najmä rodiny farnosti na toto stretnutie.

Kto má záujem dať si požehnať nový alebo zrekonštruovaný príbytok, nech sa nahlási v sakristii. Požehnávať budem chodiť v sobotu na slávnosť Zjavenia Pána poobede.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 480,-€, vo vianočnej ofere sumou 705,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Ďakujem vám za vianočný dar formou finančnej príspevku.

Prosím, aby tí, čo upratujú kostol počas roka zostali na chvíľku po sv. omši. Chcem sa vám osobne poďakovať za vašu službu.

Spevácky zbor Emerám pozýva na novoročný koncert v Piaristickom kostole 1.1. o 16:30 hod.

Hudobná skupina DIOS bude mať so svojimi hosťami vianočné koncertné turné v Zbehoch, Lukáčovciach a Alekšinciach. Dátumy a časy koncertov nájdete na nástenke.

Informačný servis nitrianskej diecézy