Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky, Kaplanova 619/19, 951 41 Lužianky

Tel:037/ 778 34 83, Dekanát Lužianky, Diecéza Nitra, Slovensko.

 

Úradné hodiny:

Svoje úradné veci si môžete prísť vybaviť na farský úrad v pracovné dni po sv. omši.

Dá sa však dohodnúť aj telefonicky prostredníctvom horeuvedeného čísla alebo osobne na individuálne stretnutie. Číslo osobného mobilného čísla nezverejňujem. Hovory z pevnej linky, keďže ich mám presmerované na mobil, dvíham, pokiaľ neriešim niečo iné. Ak by som vám nedvihol hovor na prvýkrát, prosím, volajte opätovne.

 

Sviatosť krstu dieťaťa:

Rodičia si na faru prinesú rodný list dieťaťa, stačí aj fotokópia. Iné doklady nepotrebujú. Krstným rodičom môže byť pokrstený kresťan katolík, ktorý bol na 1. sv. prijímaní, prijal sviatosť birmovania, žije v cirkevnom (nie civilnom) manželstve, alebo je slobodný a žije ako slobodný (nie ako partner a partnerka). Krst býva v sobotu po rannej sv. omši alebo v nedeľu po druhej sv. omši.

 

Sviatosť manželstva:

Snúbenci, ktorí plánujú cirkevný sobáš, majú prísť na farský úrad minimálne 3 mesiace pred plánovaným uzatvorením sviatosti manželstva. Môžu prísť aj skôr. Snúbenci potrebujú Krstné listy, ak boli pokrstení v inej farnosti ako v Lužiankach. Ostatné dôležité podrobnosti im budú vysvetlené pri prvom stretnutí.

 

Kresťanský pohreb:

Rodina pozostalého prinesie so sebou tlačivo, ktoré sa volá List o prehliadke mŕtveho. Mal by byť opečiatkovaný a podpísaný na matrike na prednej strane a opečiatkovaný a podpísaný dvoma lekármi na zadnej strane. Pohreb podľa zákonov SR sa môže konať už po 24 hodinách od smrti zosnulého. Pohreb môže byť so sv. omšou alebo bez nej v pondelok až v sobotu.

 

Zapísanie úmyslu sv. omše:

Úmysly sv. omší sa zapisujú v hociktorý deň cez týždeň po večernej sv. omši v sakristii kostola osobne alebo telefonicky. Od 1. mája sa zapisujú úmysly do konca kalendárneho roka, od 1. decembra na prvý polrok nasledujúceho roka.

 

Sviatosť zmierenia – sv. spoveď:

Spovedá sa pol hodinu pred každou sv. omšou. V prvopiatkovom týždni trištvrte-hodinu pred večernou sv. omšou.

 

Kontakt:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lužianky

Farský administrátor Mgr. Ondrej Kellner, Kaplanova 19, 951 41 Lužianky

Farský úradný e-mail: luzianky@nrb.sk

Farský web: luzianky.nrb.sk

Farské číslo účtu: IBAN SK28 0900 0000 0002 3510 3928; BIC: GIBASKBX

To isté farské číslo účtu, napísané starým spôsobom: 0900/0235103928

IČO: 340 140 39

DIČ: 2021465567

 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovednou osobou pre celú Katolícku cirkev, teda pre všetky farnosti, diecézy, eparchie je Konferencia biskupov Slovenska. Všetky potrebné informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na tomto linku:

gdpr.kbs.sk

Informačný servis nitrianskej diecézy