• Domov
 • /
 • História farnosti

História farnosti Lužianky

 

1. Úvod

Nedávno ( v r. 2013) sme si pripomínali 900. výročie prvej písomnej zmienky o Lužiankach. Obec sa spomína už v Zoborskej listine z r. 1113, kedy sa volala Sorlou. Lužianky boli rímskokatolíckou filiálkou obce Zbehy, kde bola fara v roku 1397. Kajsa ako samostatná obec vznikla oficiálne v r. 1598 a bola filiálkou farnosti Nitra – Dolné mesto. Tento stav trval aj v čase, keď sa v r. 1897 Kajsa a Sarluska (Šarlužky) zlúčili. Dňa 1. apríla 1940 sa cirkevne urobila prvá zásadná zmena – Kajsa bola vyňatá z farnosti Nitra – Dolné mesto a pričlenená do farnosti Zbehy, kde patrili aj Šarlužky.

Za najvýznamnejšie osobnosti v Zbehoch boli považovaní kňazi – farári, napr. Jozef Ignác Bajza (1815 –1835), Július Bočák (1936 – 1946), Ján Pospiech (1946 –1959) a Henrich Raček (1959 – 1969). Podstatné zásluhy na tom, že sa v Lužiankach v krátkom čase postavil kostol, mal farár Július Bočák. Kostol bol požehnaný 18. marca 1939, titul (patrocínium) kostola je Narodenie Panny Márie.

 

2. Zriadenie farnosti Lužianky

V histórii vzniku fary v Lužiankach boli kľúčové tri dátumy – 8. máj, 15. október a 1. december roku 1968. Obyvatelia Lužianok využili krátkodobú politickú slobodu tohto roku a intenzívnou aktivitou dosiahli súhlas štátnych úradov na zriadenie farnosti. Veriaci občania obce žiadali dňa 8. mája 1968 osamostatnenie filiálky Lužianky od farnosti Zbehy. Túto žiadosť adresovali najdôstojnejšej Apoštolskej administratúre v Trnave a obsahovala dva podstatné argumenty: (1) Veľkosť Lužianok – obec mala v tom čase potenciál stať sa samostatnou farnosťou. Lužiančania tvorili viac ako 40 % farníkov farnosti Zbehy. (2) Naliehavá bola aj výučba náboženstva. Správca fary musel zvládnuť 30 vyučovacích hodín týždenne, navyše len v popoludňajších či večerných hodinách, čo bolo nad jeho sily. Pod žiadosťou bolo podpísaných 51 veriacich (zástupcov rodín) z Lužianok. K osamostatneniu filiálky prispelo tiež stanovisko vtedajšej Rady MNV v Lužiankach. Na svojej schôdzi 2. mája 1968 sa rada rozhodla prideliť stavebný pozemok v blízkosti kostola na stavbu farskej budovy. Takto koncipovanú žiadosť podpísal správca fary Zbehy Henrich Raček a „čo najsrdečnejšie odporúčal“ obvodný dekan Dr. Jozef Bača.

Dňa 15. októbra 1968 napísal Apoštolský administrátor biskup Dr. Ambróz Lazík Zakladaciu listinu novej farnosti. V nej sa uvádzalo:

(1) „Dňom 1. decembrom 1968 vylučujem z farnosti Zbehy filiálku a dcéro-cirkev v Lužiankach a zakladáme samostatnú novú farnosť s úradným názvom Rímsko-katolícka farnosť v Lužiankach.“

(2) „Preto sa stáva kostol v Lužiankach farským kostolom so všetkými právami prislúchajúcimi takýmto kostolom.“

Za administrátora tejto novej farnosti ustanovil trnavský apoštolský administrátor biskup Dr. Ambróz Lazík od 1. januára 1969 dp. Vincenta Malého, ktorý bol dovtedy správcom farnosti Trnava-Kopánka. Vincent Malý však mohol nastúpiť až 23. januára 1969. 

 

3. Správcovia farnosti Lužianky

Farnosť Lužianky bola spravovaná týmito kňazmi: Mons. Vincent Malý, PhDr., h.c. (23. január 1969 – 26. január 2008); Mgr. Peter Hayden excurrendo Zbehy (január – jún 2008); ThDr. Michal Stríženec, PhD. (1. júla 2008 – 2011); PaedDr. Stanislav Šipoš (2011 – 2014); Mgr. Peter Mihálik (1. júl 2014 – 30. jún 2020). V súčasnosti je správcom Mgr. Ondrej Kellner (1. júl 2020 – ).

 

3.1. Mons. Vincent Malý, PhDr, h.c. (23. január 1969 – 26. január 2008, * 3. september 1922, Čierne Kľačany, okr. Zlaté Moravce – † 26. január 2008); apoštolský protonotár, vysokoškolský pedagóg, teológ, liturgista, spisovateľ – prvý správca farnosti.

Zároveň bol aj dekanom nitrianskeho obvodu farností patriacich k Bratislavsko – trnavskej arcidiecéze. V roku 1976 ho menoval trnavský administrátor biskup Dr. Július Gábriš za Asesora. Dňa 19.4.1979 ho Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za pápežského kaplána (monsignora) a dňa 7.3.1997 za apoštolského protonotára. Dňa 15.5.1997 ho Trnavská univerzita poctila udelením čestného doktorátu filozofických vied. Jeho tvorba bola orientovaná najmä na redakciu a redigovanie liturgických kníh, ale i na spoluautorstvo religio-geografických encyklopedických kníh.

Aktivity Mons. Vincenta Malého ako administrátora farského úradu boli:

 • Stavba fary. Prvou veľkou úlohou správcu fary boli aktivity súvisiace so stavbou fary. Keďže veriaci sa zaviazali postaviť farskú budovu, horlivo sa na to chystali. Najmä Michal Balko bol dušou celej stavby. Povolenie na stavbu vydal Okresný úrad v Nitre dňa 1.8.1969. Stavebný plán urobili Ing. Búri a Slavomíra Dovičovičová. Stavba fary trvala vyše dvoch rokov. Požehnanie fary sa uskutočnilo dňa 17. októbra 1971 a vykonal ho dočasný ordinár trnavský Dr. Július Gábriš.
 • Farský kostol Narodenia Panny Márie. Oltár vo farskom kostole sa v r. 1972 na základe povolenia apoštolskej administratívy v Trnave upravil tvárou k ľudu. V roku 1992 na podnet kňaza Emila Prokopa SVD sa vytvorili 4 vitráže s námetmi zo života Panny Márie. V roku 1996 boli dokončené ďalšie 4 vitráže. Významný deň bol aj 27.11.1993, kedy Mons. Vladimír Filo, vtedajší pomocný trnavský biskup, konsekroval oltár i kostol. Je o tom pamätná tabuľa napravo pri dverách kostola. Po piatich rokoch (nov. 1998) biskup Filo požehnal tretí 250 kg vážiaci zvon (prvý bol 35 kg z r. 1912, druhý 55 kg zr. 1921; oba boli prenesené z priestoru starej už neexistujúcej zvonice do kostola v r. 1939).
 • Starostlivosť o kostol. V prvom rade je potrebné spomenúť osobu Michala Balku (*1916-1998), ktorý získal zhľadiska dlhodobej a príkladnej starostlivosti o kostol titul „Kostolný otec“. O kostol sa v prvom rade stará najmä kostolník. Prvým kostolníkom za čias novej farnosti bol Pavol Poláčik (*19071976) od marca 1969 do októbra 1973. Intenzívne pomáhal aj pri stavbe fary. Ďalší kostolníci boli: Milan Ivančík, František Barabáš, Vladimír Berec, V poslednom období sú kostolníčkami Dagmar Táborská a Mária Maliová.
 • Duchovná tvár farnosti. Po vytvorení farnosti sa náboženský život začal nádejne rozvíjať. V nedeľu bývali dve sv. omše: o 7,30 a o 10,30 hod. V pracovné dni zo začiatku bývala sv. omša ráno o 7,00 hod a postupne v niektorých dňoch aj večer. V sobotu bývala ráno o 7,00 hod. a aj vo večerných hodinách. Na obidve nedeľné omše prichádzalo asi 500 až 600 veriacich, v pracovných dňoch okolo 80 – Na Vianoce a Veľkú noc pristupovalo k spovedi zo začiatku okolo 1000 veriacich. V súčasnosti sú sv. omše v inom čase, počty veriacich sú dnes menšie.
 • Vyučovanie náboženstva. V Lužiankach bola zriadená katolícka ľudová školu od roku 1884. V roku 1947 mala 5 tried a v tomto roku bola znárodnená. Pre rast obyvateľstva však Lužianky potrebovali novú a väčšiu školu, ktorú postavil štát. V šk. roku 1969/70 sa na náboženskú výchovu prihlásilo 409 detí – to bol historicky najväčší počet. V rámci normalizácie začal počet žiakov prihlásených na náboženskú výchovu klesať. V roku 1970/71 bolo ešte prihlásených 83,8 %. V r. 1971/72, keď bola náboženská výchova v prvej a ôsmej triede združená a keď v Nitre prebiehal tvrdý boj proti náboženstvu počet prihlásených ešte viac klesal. V šk. r. 1971/72 bolo len 77,7 % prihlásených a v šk. r. 1979/80 už len 20 %. Najviac utrpela náboženská výchova vtedy, keď boli Lužianky pričlenené k Nitre. Vtedajší predstavitelia Nitry chceli mať školy bez náboženskej výchovy. V Lužiankach bolo vtedy len 6 prihlásených žiakov. Obrat nastal, keď sa žiaci mohli prihlasovať na farskom úrade akeď sa blížil čas „nežnej revolúcie.“ Potom už bolo v Lužiankach 41,9 % prihlásených žiakov. Náboženstvo od roku 1989/90 vyučoval tunajší administrátor Vincent Malý a katechétka Bernarda (Hedviga Kollárová), ktorá bola aj organistkou a vedúcou farskej domácnosti. Pretože tunajší administrátor vyučoval aj v Bratislave na bohosloveckej fakulte, pri výuke náboženstva pomáhali katechétky – sestry: Vieroslava Mateja Kviatková, Anežka Žatková a Regina Vašková.
 • Ďalšie aktivity vo farnosti.
 • decembra 1998 Mons. Vincent Malý, požehnal na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sochu Panny Márie, zobrazujúcu jej zjavenie v Lurdoch pred 140 rokmi. Táto socha Panny Márie Lurdskej je dodnes umiestnená v záhrade pred farou.
 • Vincent Malý PhDr. h.c., apoštolský protonotár, farár v Lužiankach a dekan nitrianskeho dekanátu, si dňa 7. septembra 2002 pripomenul dve jubileá: 55. výročie kňazstva a 80. rokov života. Obe tieto jubileá oslávil slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval J.E. arcibiskup – metropolita Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Sokol. Okrem jubilanta koncelebrovali biskupi Mons. Vladimír Filo a Mons. Štefan Vrablec, Daniel Dian, šéfredaktor Duchovného pastiera a člen Komisie pre médiá KBS a 20 ďalších kňazov. Slávnosti, ktorá sa konala v Lužiankach, predsedal za účasti celého obecného zastupiteľstva starosta Milan Cabánek. Obecné zastupiteľstvo vyznamenalo Mons. Vincenta Malého, PhDr. h. c. „Čestným občianstvom.“
 • Dňa 24. júla 2004 sa vo farskom kostole v Lužiankach konala slávnosť, pri ktorej Mons. Vincent Malý požehnal organ po renovácii, ktorú realizoval organár Miroslav Barus. Po požehnaní bol slávnostný koncert organistu Mgr. art. Stanislava Šurina.
 • novembra 2004 požehnal Mons. Vincent Malý kríže vo farnosti: najstarší (centrálny) kríž – na cintoríne z r. 1776, kríž z korytovského cintorína (z r. ?) a z nového cintorína v Lužiankach z r. 2004.
 • októbra 2005 Mons. Vincent Malý požehnal za veľkej účasti veriacich renovovanú sochu Panny Márie Ružencovej z r. 1900, ktorá stojí na križovatke ulíc Obežná a Švantnerova. Je to jeden z najstarších sakrálnych objektov v Lužiankach. Dal ju postaviť v roku vtedajší richtár obce Michal Dominka s manželkou.
 • Správca farnosti Lužianky Mons. Vincent Malý PhDr. h.c., apoštolský protonotár, sr. Bernarda a množstvo veriacich z obce sa zúčastnili 18. septembra 2005 „Tretieho celoslovenského eucharistického kongresu“ v Bratislave – Petržalke.
 • novembra 2007 bolo najvyššie obecné vyznamenanie „Cena obce Lužianky“ udelené duchovnému otcovi, správcovi farnosti Mons. Vincentovi Malému PhDr. h.c., apoštolskému protonotárovi, držiteľovi „Čestného občana obce Lužianky“, a to pri príležitosti jeho životného jubilea 85. rokov a 60. rokov kňazstva. Ocenenie mu bolo odovzdané za duchovnú a pastoračnú činnosť, výchovu mládeže v obci.
 • V pôstnom čase r. 2007 dostali farníci dar od svojho správcu farnosti – Krížovú cestu. V kostole tak pribudlo 14 zastavení krížovej cesty. Tento dar veľkej umeleckej hodnoty z jeho vlastných finančných prostriedkov je dielom rezbára.

      Mons. Vincent Malý, PhDr., h.c. dňa 26. januára 2008 zomrel. Vyšlo už viacero prác, ktoré sumarizujú jeho vedecké i publicistické dielo. Bol to významný človek, kňaz prospešný pre faru, obec, ale i Slovensko.

Mons_Maly_2_(2002)  Mons_Maly_1_(okt_2006)

 

3.2. Mgr. Peter Hayden, (27. január – 30. jún 2008) bol druhý správca farnosti, excurrendo Zbehy (dochádzajúci kňaz mimo vlastnej farnosti), kým sa záležitosti súvisiace s úmrtím Mons. Malého doriešili.

 

3.3. ThDr. Michal Stríženec, PhD. (1. júl 2008 – jún 2011) bol tretí správca farnosti. Hlavné aktivity správcu a udalosti vo farnosti Lužianky:

 • Rekonštrukcia farskej budovy
 • Na 1. výročie úmrtia Malého sa konala sv. omša (31. januára 2009), ktorej predsedal biskup Marián Chovanec a koncelebroval biskup Štefan Vrablec. Pri tejto príležitosti bola na vstupe do kostola umiestnená plastika Mons. Malého.
 • V r. 2010 bola zrekonštruovaná a premiestnená malá kaplnka na križovatke ulíc Vinárskej a Hlohoveckej ul. so soškou Panny Márie Fatimskej (z r. ?).

Thdr_Strizenec_(2008)

 

3.4. PaedDr. Stanislav Šipoš (jún 2011 – 2014) bol štvrtý správca farnosti. Aktivity správcu a udalosti v farnosti Lužianky:

 • Pod vedením Ing. Karola Slivkaniča sa pripravil projekt revitalizácie centra obce s tým, že boli financované zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ (v období 2010 – 2012). Projekt pozostával z dvoch častí revitalizácie obce: Centrum I. bola prestavba areálu ZŠ s MŠ a Centrum II. priniesla zásadnú zmenu okolia kostola a fary ako centrálnej oddychovej zóny obce.
 • Najvýznamnejšou udalosťou v období, v ktorom pôsobil PaedDr. Stanislav Šipoš, bolo 900. výročie prvej písomnej zmienky o obci Lužianky a súčasne 5. výročie pamiatky úmrtia Mons. Vincenta Malého. Toto významné obecné jubileum si farníci pripomenuli v dňoch 24. – 25. augusta 2013. Súčasťou osláv bola slávnostná sv. omša, ktorú spolu s dp. PaedDr. Stanislavom Šipošom celebroval dekan – biskupský vikár Zoltán Ďurčo.
 • 12. 2013 si farníci a občania pripomenuli 100. výročie postavenia kríža na križovatke ulíc Horákovej a Obežnej ulice. Kríž bol postavený v roku 1913 a v roku 1956 bol opravený Spolkom sv. ruženca. Po sv. omši farníci spolu s duchovným otcom dp. Šipošom išli v sprievode ku krížu, kde sa pomodlili a správca farnosti tam zapálil sviečku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

3.5. Mgr. Peter Mihálik, správca farnosti (2014 – 2020)

 • Jeho pričinením sa od 21. februára do 1. marca 2015 uskutočnili ľudové misie, ktoré vykonali misionári sv. Vincenta (vincentíni alebo lazaristi). Misionári doslova vtiahli do aktivity celú obec. Pátri Pavol Noga CM, Pavol Kavec CM a direktor Jozef Mrocek CM sa obetavo venovali Lužiančanom – vykonávali neúnavne Božiu službu, vysluhovali sviatosti, kázali, spovedali, slávili sv. omše, detské sv. omše, navštívili základnú školu, viedli krížovú cestu, stavovské náuky pre mužov a pre ženy, stretli sa s mládežou. Program si pripravili aj bohoslovci – bol pestrý a mal svoju dynamiku. Účasť na bohoslužbách bola mimoriadne hojná. Starší farníci si pamätajú na podobné podujatie – prvé misie, ktoré v Lužiankach konali verbisti z Nitry v ťažkých vojnových časoch roku 1944. Na pamiatku svätých Misií stojí pred kostolom nový alebo renovovaný Misijný kríž. Obsahuje aj malú sklenenú schránku s malým kúskom bývalého starého misijného kríža, ktorú vyrobil farník Jozef Oravský.
 • Peter Mihálik dal vymeniť starý plynový kotol za nový úsporný plynový kotol. Taktiež sú vymenené staré kohútiky na radiátoroch za úsporné termostatické hlavice.
 • za jeho pôsobenia sa opravili a zaizolovali obidva balkóny. Zásluhu má na tom farník Ing. Martin Beňo.
 • po častiach dal povymieňať všetky staré okná na fare. Najprv veľké okno v spoločenskej miestnosti, potom štyri okná na poschodí smerom od farskej záhrady. Namiesto popraskaného sklobetónu je tam teraz kvalitné okno. Napokon za pomoci dotácie od obecného úradu aj okná pri vchode, vo vestibule a aj všetky pivničné okná. Toho času sú už všetky okná na budove fary povymieňané.
 • V spoločenskej miestnosti bývajú nácviky piesní spevokolu, nacvičuje sa tu koledovanie Dobrej noviny, konajú sa tu Modlitby otcov, Modlitby matiek, birmovanci tu majú svoje stretnutia, v Advente tu bývajú stretnutia detí, ktoré chodia na Roráty, stretnutia lektorov, žalmistov a tých, čo upratujú kostol.
 • Za jeho pôsobenia, v jeho prvý rok u nás v Lužiankach,  sa konali štyri farské brigády. Na prvej sa zúčastnilo 40 ľudí, na druhej 20, na tretej 30, na štvrtej 20. Najviac sa týkali úpravy terénu, natiahnutia plota okolo záhrady a okolo viniča. Zo susedného pozemku vedľa farskej záhrady, patriaceho železniciam a pozemkovému fondu, bolo vyvezených neuveriteľných 60 ton odpadu na riadenú skládku odpadu do Rišňoviec.
 • pán farár choval vo farskej záhrade ovečky.
 • Administrátor farnosti Peter Mihálik je zároveň poverený pastoráciou mládeže v celej Nitrianskej diecéze.
 • V roku 2016 p.farár dal zatepliť obvodové múry fary a aj strechu.
 • V roku 2017 sa vykopala kanalizačná prípojka pre kostol a vybudovalo sa WC kostola a tým pádom sa vytvoril aj nový vstup do sakristie.

IMG_2908  IMG_2912

 

3.6. Mgr. Ondrej Kellner, správca farnosti (2020 – 2023), farár (2023 – súčasnosť)

 

4. Iné aktivity súvisiace s farnosťou Lužianky

 • V Lužiankach sídli od roku 1996 spoločenstvo Rodina Panny Márie. Ťažisko pôsobenia spoločenstva je zamerané na školu, výchovu, vyučovanie a duchovné aktivity medzi deťmi a mládežou. Medzi vyše 850 deťmi a mladými ľuďmi z niektorých škôl v Nitre sú deti a mladí aj z farnosti Lužianky. Všetci kňazi, ktorí pôsobili v Lužiankach v minulosti i v súčasnosti, toto spoločenstvo vždy duchovne podporovali.
 • Ako vyjadrenie vďaky Mons. Vincentovi Malému, PhDr. h.c. za spoluprácu na knihe „Katalóg patrocínií na Slovensku“, bol publikovaný článok v časopise Liturgia. V jeho záhlaví je text: Venované pamiatke Mons. Vincenta Malého, PhDr. h.c. (Judák, V. Poláčik, Š.: Štruktúra patrocínií na Slovensku, Liturgia, SSV Trnava, XXI, 2011 (2), s. 155 – 170). Týmto bola pripomenutá literárno-vedecká sféra jeho životného diela.
 • Je potrebné aj konštatovať, že veľkú zásluhu na informovaní občanov – farníkov o histórii i aktivitách farského úradu v Lužiankach mal a má bývalý, dlhoročný starosta obce Milan Cabánek.

 

5. Prílohy

Literatúra

Cabánek, M.: Ocenenie našich spoluobčanov, Lužianske novinky, 2002, roč. V, č. 3, október. s: 1, 3.

Judák, V.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava : LÚČ, 2000.

Judák, V. – Poláčik, Š. (ed.): Katalóg patrocínií na Slovensku, Grant VEGA Ministerstvo školstva SR; č. 1/4685/07, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave. Sereď, Michal Sukeník 2009, 476 s., ISBN: 978-80-969787-3-1, EAN: 9788096978731

Judák, V. – Poláčik, Š.: Štruktúra patrocínií na Slovensku, Liturgia, SSV Trnava, XXI, 2011 (2), s. 155 – 170).

Keresteš, P.: Lužianky dejiny obce, Pre Obecný úrad Lužianky vydal ENARS s.r.o. Nitra, tlač: i+i print spol s.r.o. Bratislava, 2013, 288 s., ISBN 978-80-970612-3-4

Kukla, M.: Priekopník liturgickej obnovy Mons. Vincent Malý, PhDr. h. c. apoštolský protonotár, Lužianky, 2013, 70 str., + 51 obr., 6 text. Príloh, ISBN 978-80-971384-8-6

Lužianky 1113 – 1998, pri príležitosti 885. výročia prvej písomnej zmienky o obci; ed: Milan Cabánek, vyd. Obecný úrad v Lužiankach 1998, 87 str.

Poláčik, Š: Obec Lužianky: demografická charakteristika a regionálne porovnania, 2006, Vedecké, odborné a popularizačné práce, Dostupné na http://stefan.vividmedia.sk/?id=ine_prace

Poláčik, Š. (ed.): Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska, Bratislava, Chronos 2000. 150 s., ISBN 80-967860-8-3.

Poláčik, Š. : Lužianky včera a dnes: geografia, obyvateľstvo, Spracované pri príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o obci, 5. výročia úmrtia Mons. Vincenta Malého a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, r: 2015, 82 s.

Poláčik, Š. – Judák, V. (ed.): Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku, Grant VEGA Ministerstva školstva SR č. 1/1308/04, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Bratislava, Lúč 2005, 272 s., ISBN 80-88696-39-9.

Škula, K.: K životnému jubileu Mons. PhDr. h. c. Vincenta Malého, Lužianske novinky, roč. V, č. 3, okt. 2002, s: 8-9.

Víglaský, R.: Mons. Vincent Malý – Apoštolský protonotár (1922 – 2008). Obnova liturgie na Slovensku, Varín; Roman Víglaský, 2013, 136 s. ISBN 9788097135065

 

Historické dáta počtu obyvateľov a rímskokatolíkov v Kajsza, Sarluska a Sarlókajsza,

rok 1784 1828 1880 1890 1900 1910
časť obce počet obyv. počet obyv. počet obyv. rímski-katolíci počet obyv. rímski-katolíci počet obyv. rímski-katolíci počet obyv. rímski-katolíci
Sarlókajsza, 906 877 1127 1090
Kajsza 144 211 278 273 224 223
Sarluska 257 329 460 441 546 529   

 

Vybrané dáta počtu obyvateľov a rímskokatolíkov v obci Lužianky po r. 1950

rok 1950 1961 1970 2001 2011
časť obce počet obyv. počet obyv. počet obyv. počet obyv. rímski-katolíci počet obyv. rímski-katolíci
obec Lužianky  1977 2574 2850 2477  2251  2749  2284
časť Kajsa 631 572 665
časť Lužianky 1346 2002 2185

 

Doc. RNDr. Štefan Poláčik, Csc.

Informačný servis nitrianskej diecézy